ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมัครใช้งาน 72
งาน ม.1/2 77
งาน ป.4/2 182
งาน ป.3/2 381
หน้าที่พลเมือง ม.3/2 84
งาน ป.5/2 255
งาน ม.2/2 118
ตารางงาน ป.6/2 153
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ตัวอย่างโครงการเก่า Word Document ขนาดไฟล์ 3.16 MB 1799
เอกสารประกอบการทำโครงการ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 36.33 KB 236
เอกสารประกอบการทำโครงการ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 14.37 KB 215
แบบฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 258
แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.15 KB 279
เอกสารทั่วไป
แข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 55
คู่มือ tablet ฉบับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 206
แหล่งเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 715
งานทะเบียนนักเรียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 (ข้อมูล 10 มิ.ย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.47 KB 100