ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรนิภา คงเพชรศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพร แจ้งถิ่นป่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1