ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมนึก ฟักนุด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ