ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพสุชา สุขสมบูรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุสุมา ทองบุญ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2