ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายวัชรินทร์ ศิลป์ประกอบ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอนันต์ สะศรีแสง
พนักงานราชการ