ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศตพร สะศรีแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิจัย นกทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายประกิตต์ ดุษฎีธีรวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1