ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 แข่งทักษะวิชาการระดับเขต
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาคเรียน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
งานวิชาการและงานวัดผลฯ