ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกำไล กันธิยะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตินัย นาคศรี
ครู คศ.1