ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววารุณี สกุลนี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์