ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านวังชุมพร สร้างขึ้น วันที่20 เมษายน พ.ศ.2520  เลขที่ 154 หมู่ที่ 9  บ้านหนองไผ่  ตำบลเขาชนกัน  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60150   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ 056 375025    e-maill  wangchumphon@hotmail.com เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่  32  ไร่  2 งาน เขตบริการ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งผักกาด  หมู่ที่7 บ้านเขาชนกัน หมู่ที่ 9 บ้านหนองไผ่หมู่ที่ 10บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์น้อย หมู่ที่ 16 บ้านทรัพย์มาก  หมู่ที่ 17 บ้านเปาะสะเดา อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ประวัติโรงเรียนบ้านวังชุมพร

           F พ.ศ. ๒๕๒๐        เปิดเรียนครั้งแรกมีนายสุเทพ เกิดแพ เป็นครูใหญ่คนแรก

         F พ.ศ. ๒๕๒๑        สร้างอาคารเรียน ป.๑ ก ชั้นเดี่ยว ๓ ห้องเรียน  สร้างโดย งบประมาณต้นสังกัด จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
         Fพ.ศ. ๒๕๒๒      เปิดขยายชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๖ สร้างต่อเติม ฝา ฝ้า  อาคารเรียนหลังที่ ๒
         F พ.ศ. ๒๕๒๓         โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
         F พ.ศ. ๒๕๒๖        สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๓/๒๖ สร้างโดย งบประมาณต้นสังกัดจำนวน ๓๗๐,๐๐๐ บาท
         F พ.ศ. ๒๕๒๕        สร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียนสร้างโดยงบประมาณต้นสังกัด จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
         F พ.ศ. ๒๕๓๐        สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๖  ๒ ชั้น จำนวน ๖ ห้องเรียน สร้างโดย งบประมาณต้นสังกัดจำนวน ๗๔๕,๐๐๐ บาท
         F พ.ศ. ๒๕๓๕        เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาของ สปช.
         F พ.ศ. ๒๕๓๘         สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ๒ ชั้นจำนวน ๘ ห้องเรียน สร้างโดยงบประมาณต้นสังกัด จำนวน ๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท
         F พ.ศ. ๒๕๔๑         สร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ โดยประชาชน และคณะครูบริจาคสร้าง
         F พ.ศ. ๒๕๔๒         สร้างถนนคอนกรีตแบบ คพต.ถ.๐๒ โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกันและงบบำรุงการศึกษา จำนวน  ๓๔๐,๐๐๐ บาท

         F พ.ศ. ๒๕๔๓         สร้างรั้วคอนกรีต

         F พ.ศ. ๒๕๔๙        สร้างอาคารเก็บพัสดุและห้องพละศึกษาสร้างโดยงบประมาณ ต้นสังกัดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

         F พ.ศ. ๒๕๕๑         สร้างรั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน โดยชาวบ้าน ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนร่วมกันบริจาคสร้าง

         F พ.ศ. ๒๕๕๖           สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)  งบประมาณ 3,483,100 บาท 

         F พ.ศ. ๒๕๕๗           สร้างสถานที่จอดรถของนักเรียน ขนาดกว้าง 6 × 30  เมตร และกำลังปรับปรุงสนามหน้าอาคารเรียน สปช.105/26 ท่อระบายน้ำรอบบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีเครื่องมือสารสนเทศ ได้แก่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน จำนวน 65 เครื่อง ใช้ระบบสืบค้นอินเตอร์เน็ต   โดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ADSL ความเร็ว     5 Mbps ของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ทุกห้องเรียนมีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ และเครื่องเล่นวีซีดีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 553.14 KB