ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรติกร กลิ่นประยูร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบัญชา บุญเพ็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1