ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ เกณสาคู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐวรรณ์ มุขเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทัศนีย์ พิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1