ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ……555………คน