ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมนตรี โพธิ์ทับทิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนันท์ จันทร์ดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกาญจนา ปาเวียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจินตนา แคนเภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกาญจนา ชัยมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1