ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

1.     ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

บนรากฐานของคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.     ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ

3.     โรงเรียนมีโครงสร้าง และการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ

4.     ส่งเสริมความร่วมมือการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น

 

เป้าหมาย
        พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง