ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุกัญญา เครือทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุนีย์ นกทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางศันศนีย์ มูลตรีภักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1