ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

           โรงเรียนบ้านวังชุมพร เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
 

ปรัชญา

             เก่ง ดี มีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง