ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม LASER Model ของ สสวท. สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา SMT
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านวังชุมพร ได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 #3R7C โดยท่าน ศน.อุทัย ชังชั่ว ศน.พิชนาวรรณ ชังชั่วและ ศน.รัชญา โลหะกาลก ในการนิเทศครั้งนี้โรงเรียนบ้านวังชุมพรได้นำเสนอการดำเนินงานตามรูปแบบ LASER Model ของ สสวท.เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา SMT
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2563,11:05   อ่าน 106 ครั้ง